Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha thông báo bán tài sản tại tỉnh Đồng Tháp.

49 Đường 22B, Khu 586, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

02923.918.819

0888.839.012

Ngày đăng: 07/03/2021 - 02:50 PM

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 663181, số vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất H01033 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 31/07/2009 cho bà Lưu Hồng Vân.

- Thửa đất số: 3197, tờ bản đồ số: 02.
- Diện tích: 860 m2.
- Địa chỉ: Ấp Tân Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 860 m2. Sử dụng chung: không m2.
- Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn.
- Thời hạn sử dụng: lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất do thừa kế quyền sử dụng đất.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 4.000.000.000 đồng. 

3. Đường link tham khảo : https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-cong-khai-viec-dau-gia/quyen-su-dung-dat-theo-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ap-663181-so-vao-so-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-h01033-do-ubnd-huyen-chau-thanh-tinh-dong-thap-cap-ngay-31072009-cho-ba-luu-hong-van-thua-dat-so-3197-to-ban-do-so-02-dien-tich-860-m2-dia-chi-ap-tan-phu-xa-an-nhon-huyen-chau-thanh-tinh-dong-thap-hinh-thuc-su-dung-su-dung-rieng-860-m2-su-dung-chung-khong-m2-muc-dich-su-dung-dat-o-tai-nong-thon-thoi-han-su-dung-lau-dai-nguon-goc-su-dung-nha-nuoc-cong-nhan-quyen-su-dung-dat-do-thua-ke-quyen-su-dung-dat-54845.html