Giới Thiệu Về Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Song Pha

49 Đường 22B, Khu 586, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

02923.918.819

0888.839.012

Ngày đăng: 06/04/2021 - 10:55 AM

VỀ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY:

  • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
  • Theo Thông báo của Sở tư pháp số 717/TB-STP ngày 18/05/2016 công nhận Cty Đấu Giá Hợp Danh Song Pha  đủ điều kiện hành nghề bán đấu giá tài sản.
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đấu giá số 04/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp Cần Thơ cấp ngày 12/07/2018.
  • Theo Luật Đấu Giá số 01/2016/QH 14, Công ty Thẩm định giá Đấu Giá và Đào tạo Song Pha đã tách ra thành 2 Công ty  (thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 7 Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản Công ty đã kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ trong hoạt động đấu giá tài sản): Công ty TNHH Thẩm định giá và Đào tạo Song Pha và Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha.

    1. Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha được Bộ Tư pháp công bố trên danh sách tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (https://bttp.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/dau-gia-tai-san.aspx?ItemID=229). Số thứ tự 395 trong danh sách trên.

  • Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha được Bộ Tư pháp công bố trên danh sách tổ chức đấu giá tài sản, theo Thông báo số 1961/TB-BTP ngày 29/5/2020 của Bộ tư pháp V/v công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Đồng thời, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (https://bttp.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/dau-gia-tai-san.aspx?ItemID=229, có văn bản đính kèm trong hồ sơ).

     2. Công ty Hợp danh Đấu giá Song Pha - Chi nhánh Hà Nội được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội công bố trên danh sách tổ chức đấu giá tài sản, số thứ tự 92, có văn bản đính kèm trong hồ sơ http://sotuphap.hanoi.gov.vn/Portalview/chitietthongbao.aspx?portalid=1&idtb=258

     3. Công ty Hợp danh Đấu giá Song Pha - Chi nhánh Sóc Trăng được Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng công bố trên danh sách tổ chức đấu giá tài sản, số thứ tự 05, có văn bản đính kèm trong hồ sơ, đồng thời được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng http://www.sotuphapsoctrang.gov.vn/tuphapstg/1280/30465/53681/294717/Tu-lieu-chuyen-nganh .

     4. Công ty Hợp danh Đấu giá Song pha – Chi nhánh Hậu Giang được Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang công bố trên danh sách tổ chức đấu giá tài sản, số thứ tự 04, có văn bản đính kèm trong hồ sơ. Đồng thời, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang (https://sotuphap.haugiang.gov.vn/xem-chi-tiet-tin/-/tin-tuc/DANH-SACH-TO-CHUC-HANH-NGHE-AU-GIA-TAI-SAN-TREN-IA-BAN-TINH-HAU-GIANG55268).

    5. Công ty Hợp danh Đấu giá Song pha – Chi nhánh Kontum được Sở Tư pháp tỉnh https://dgts.moj.gov.vn/co-so-du-lieu/thong-tin-so-tu-phap/so-tu-phap-tinh-kon-tum-324.html?fbclid=IwAR132Ue-gH3l4X2yz3LYb4U-VDNl6fWfKFLNtic0vB-gBm WL3jHJ1y6IYc

    6. Công ty Hợp danh Đấu giá Song pha – Chi nhánh Cà Mau được Sở Tư pháp tỉnh https://dgts.moj.gov.vn/co-so-du-lieu/thong-tin-so-tu-phap/so-tu-phap-tinh-ca-mau-308.htmlfbclid=IwAR29CTva5lD8_nm1GWCgdLsrqm2sVJDxLQD0xMxyzozjSngTgQy14KJpo2U. Và các chi nhánh trên các tỉnh thành khác.